Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek”, zwane dalej Towarzystwem, jest organizacją pozarządową, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
KRS 120586.

Zakres i zasady działalności Towarzystwa określa Statut. Towarzystwo objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i posiada prawo prowadzenia praktyk dla przyszłych hipoterapeutów.


REGULAMIN TOWARZYSTWA


1. Regulamin dotyczy osób korzystających z zajęć hipoterapeutycznych oraz uczestniczących w imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

2. Podstawą przyjęcia na hipoterapię jest dostarczenie skierowania lekarskiego zawierającego rozpoznanie i informację o braku przeciwwskazań do korzystania z tej formy terapii. Skierowania muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta terapeuta ma prawo domagać się dodatkowych badań lekarskich lub konsultacji.

3. Zajęcia dla jednego dziecka prowadzone są przez jednego terapeutę.

4. Jedno zajęcie hipoterapeutyczne trwa 30 minut.

5. Każdy pacjent korzysta z zajęć hipoterapeutycznych w ustalonym z terapeutą dniu i godzinie. Ilość i harmonogram zajęć każdego pacjenta powinny być zaplanowana indywidualnie najpóźniej do 5-go dnia danego miesiąca.

6. Koszt zajęć naliczany będzie na podstawie zaplanowanego na dany miesiąc harmonogramu zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej Towarzystwa.

7. W razie absencji pacjenta nieprzewidzianej w harmonogramie zajęcia będą liczone jako odbyte.

8. Należność za zaplanowane comiesięczne zajęcia należy regulować z góry do 10-go każdego miesiąca na konto Towarzystwa. Terapeuta ma prawo wymagać dowodu wpłaty.

9. W wyjątkowych sytuacjach (np. zbyt niska temperatura, brak prądu, choroba) terapeuta może odwołać zajęcia, mając obowiązek odpowiednio wcześniej powiadomić o tym pacjentów. Odwołane przez terapeutę zajęcia nie są uwzględniane w rozliczeniu.

10. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Towarzystwo zobowiązane są do przestrzegania regulaminów indywidualnie przygotowanych na daną imprezę,

11. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i/lub skuteczność terapii hipoterapeuta ma prawo poprosić opiekuna dziecka o pomoc przy asekuracji lub przy prowadzeniu konia.

12. Uczestnicy zajęć i osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:

  - przebywając na terenie ośrodka należy stosować się do obowiązujących w ośrodku przepisów, uwag gospodarzy lub terapeutów,

  - przy koniach tj. w stajni, na ujeżdżalni, na padoku należy zachować spokój – nie biegać, nie krzyczeć, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie otwierać przy koniach parasoli itp.,

  - wszystkie czynności przy koniu i na koniu, w tym wsiadanie i zsiadanie wolno wykonywać tylko i wyłącznie w obecności terapeuty,

  - nie wolno podchodzić do konia od tyłu,

  - zabronione jest samodzielne wchodzenie do boksów koni,

  - ewentualne karmienie koni należy uzgodnić z terapeutą,

  - dzieci mogą poruszać się na terenie ośrodka tylko w obecności opiekuna,

  - jeśli terapeuta nie zdecyduje inaczej, podczas jazdy na koniu obowiązują kaski ochronne,

  - zabrania się pozostawiania śmieci oraz niszczenia dobytku znajdującego się w ośrodku,

  - palenie papierosów na terenie ośrodka jest zabronione,

  - wjeżdżając samochodem na teren ośrodka lub przejeżdżając koło koni należy zachować ostrożność i ograniczyć prędkość do minimum,

  - samochody można parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach,

  - nie wolno używać klaksonów.


Zarząd BTHip „Myślęcinek”